مازراتی

استانبول

بدون رنگ و تصادف 

خروجی از نمایدگی رسمی مازراتی در ترکیه

نوشتن دیدگاه