سال تولید: 2017
نوع گیربکس: اتومات
قیمت: 1,650,000 لیر

سال تولید: 2014
نوع گیربکس: اتومات
قیمت: 530000 لیر

سال تولید: 2017
نوع گیربکس: اتومات
قیمت: 510000 لیر