ترکیه استانبول کارتال

A1100

شروع قیمت از 250,000$

ترکیه استانبول عمرانیه

A1099

شروع قیمت از 290,000$

ترکیه استانبول کادیکوی

A1098

شروع قیمت از 250,000$

ترکیه استانبول زیتون بورنو

A1097

شروع قیمت از 780,000$

ترکیه استانبول باسین اکسپرس

A1096

شروع قیمت از 300,000$

ترکیه استانبول لونت

A1095

شروع قیمت از 550,000$

ترکیه استانبول ماسلاک

A1094

شروع قیمت از 900,000$

ترکیه استانبول بشیکتاش

A1093

شروع قیمت از 590,000$

ترکیه استانبول عمرانیه

A1092

شروع قیمت از 620,000$

ترکیه استانبول اسکودار

A1091

شروع قیمت از 510,000$

ترکیه استانبول اسکودار

A1090

شروع قیمت از 380,000$

ترکیه استانبول کارتال

A1089

شروع قیمت از 250,000$

ترکیه استانبول شیشلی

A1088

شروع قیمت از 2,400,000$

ترکیه استانبول بیلیکدوزو

A1087

شروع قیمت از 650,000$

ترکیه استانبول باسین اکسپرس

A1086

شروع قیمت از 220,000$