ترکیه استانبول باهچه شهیر

A1055

شروع قیمت از 218,000$

ترکیه استانبول کارتال

A1054

شروع قیمت از 669,000$

ترکیه استانبول کایتهانه

A1053

شروع قیمت از 255,000$

ترکیه استانبول کارتال

A1052

شروع قیمت از 225,000$

ترکیه استانبول کایتهانه

A1051

شروع قیمت از 235,000$

ترکیه استانبول پندیک

A1050

شروع قیمت از 99,000$

ترکیه استانبول باکرکوی

A1049

شروع قیمت از 290,000$

ترکیه استانبول ساریر

A1047 فروخته شد

شروع قیمت از 678,000$

ترکیه استانبول بیلیکدوزو

A1046

شروع قیمت از 190,000$

ترکیه استانبول پندیک

A1045

شروع قیمت از 288,000$

ترکیه استانبول کایتهانه
ترکیه استانبول Hilton Mall of Istanbul

A1043

شروع قیمت از 805,000$

ترکیه استانبول Gayrettepe-Beşiktaş

A1042

شروع قیمت از 469,000$

ترکیه استانبول گوکتورک

A1041

شروع قیمت از 345,000$

ترکیه استانبول کایتهانه

A1040

شروع قیمت از 200,000$