ترکیه استانبول کارتال

A1085

شروع قیمت از 185,000$

ترکیه استانبول سیلیوری

A1084

شروع قیمت از 425,000$

ترکیه استانبول فلوریا

A1083

شروع قیمت از 1,150,000$

ترکیه استانبول کایتهانه

A1082

شروع قیمت از 320,000$

ترکیه استانبول بی اغلو-تکسیم

A1081

شروع قیمت از 400,000$

ترکیه استانبول پندیک

A1080

شروع قیمت از 350,000$

ترکیه استانبول ماسلاک

A1079

شروع قیمت از 300,000$

ترکیه استانبول باسین اکسپرس

A1078

شروع قیمت از 197,000$

ترکیه استانبول شیشلی

A1077

شروع قیمت از 550,000$

ترکیه استانبول بیوک چکمجه

A1076

شروع قیمت از 175,000$

ترکیه استانبول اسکودار

A1075

شروع قیمت از 300,000$

ترکیه استانبول کارتال

A1074

شروع قیمت از 160,000$

ترکیه استانبول قاضی عثمان پاشا

A1073 فروخته شد

شروع قیمت از 230,000$

ترکیه ازمیر آلاچاتی

A1072

شروع قیمت از 350,000$

ترکیه استانبول شیشلی

A1071

شروع قیمت از 688,000$