ترکیه استانبول آتاشهیر

A1070

شروع قیمت از 530,000$

ترکیه استانبول بیکوز

A1069

شروع قیمت از 955,000$

ترکیه استانبول باهچه شهیر

A1068

شروع قیمت از 210,000$

ترکیه استانبول باهچه لی اولر

A1067

شروع قیمت از 530,000$

ترکیه استانبول کوچوک چکمجه

A1066

شروع قیمت از 230,000$

ترکیه استانبول کایتهانه

A1065

شروع قیمت از 420,000$

ترکیه استانبول مالتپه

A1064

شروع قیمت از 270,000$

ترکیه استانبول اسکودار

A1063

شروع قیمت از 1,200,000$

ترکیه استانبول قاضی عثمان پاشا

A1062

شروع قیمت از 280,000$

ترکیه استانبول باجیلار-باسین اکسپرس

A1061

شروع قیمت از 539,000$

ترکیه استانبول باجیلار-باسین اکسپرس

A1060

شروع قیمت از 420,000$

ترکیه استانبول کایتهانه

A1059

شروع قیمت از 222,000$

ترکیه استانبول کایتهانه

A1058

شروع قیمت از 272,000$

ترکیه استانبول پندیک

A1057

شروع قیمت از 193,000$

ترکیه استانبول کارتال

A1056

شروع قیمت از 280,000$