ترکیه آنتالیا

خرید ملک رزیدنس در پروژه آنتالیا ترکیه

کد ملک A1148

شروع قیمت از $ 280,000

ترکیه آنتالیا آلانیا

خرید ملک رزیدنس در پروژه آنتالیا ترکیه

کد ملک A1146

شروع قیمت از $ 200,000

ترکیه آنتالیا آلانیا

خرید ملک رزیدنس در پروژه آنتالیا ترکیه

کد ملک A1145

شروع قیمت از $ 130,000

ترکیه آنتالیا آلانیا

خرید ملک رزیدنس در پروژه آنتالیا ترکیه

کد ملک A1144

شروع قیمت از $ 120,000

قبرس شمالی گازی مائوسا (ماگوسا )
ترکیه آنتالیا

خرید ویلا در پروژه آنتالیا ترکیه

کد ملک A1143

شروع قیمت از $ 1,400,000

قبرس شمالی گازی مائوسا (ماگوسا )

خرید ملک رزیدنس در پروژه ایسکله قبرس شمالی

کد ملک A1141

شروع قیمت از $ 150,000

قبرس شمالی ایسکله

خرید ملک رزیدنس در پروژه ایسکله قبرس شمالی

کد ملک A1140

شروع قیمت از $ 180,000

قبرس شمالی ایسکله

خرید ملک رزیدنس در پروژه ایسکله قبرس شمالی

کد ملک A1139

شروع قیمت از $ 170,000

ترکیه استانبول گوکترک

خرید ویلا در پروژه گوکترک استانبول

کد ملک A1137

شروع قیمت از $ 2,775,000

ترکیه استانبول باسین اکسپرس
ترکیه استانبول گوکترک

خرید ملک رزیدنس در پروژه گوکترک استانبول

کد ملک A1135

شروع قیمت از $ 490,000

ترکیه استانبول کایتهانه

خرید ملک رزیدنس در پروژه کایتهانه استانبول

کد ملک A1134

شروع قیمت از $ 350,000

ترکیه استانبول ساریر
ترکیه استانبول باکرکوی-فلوریا