ترکیه استانبول ایزمیت

خرید خانه در استانبول ،ایزمیت

کد ملک A1216

شروع قیمت از $ 153,000

ترکیه استانبول باهچه شهیر

خرید خانه در استانبول ،باهچه شهیر

کد ملک A1215

شروع قیمت از $ 884,000

ترکیه استانبول گوک ترک

خرید خانه در استانبول ،گوک ترک

کد ملک A1214

شروع قیمت از $ 950,000

ترکیه استانبول باسین اکسپرس

خرید خانه در استانبول ،باسین اکسپرس

کد ملک A1213

شروع قیمت از $ 147,000

ترکیه استانبول کارتال

خرید خانه در استانبول ،کارتال

کد ملک A1212

شروع قیمت از $ 210,000

ترکیه استانبول کایتانه

خرید خانه در استانبول ،کایتانه

کد ملک A1211

شروع قیمت از $ 300,000

ترکیه استانبول کادیکوی

خرید خانه در استانبول ،کادیکوی

کد ملک A1210

شروع قیمت از $ 294,000

ترکیه استانبول محمودبی

خرید خانه در استانبول ،محمودبی

کد ملک A1209

شروع قیمت از $ 250,000

ترکیه استانبول بیلیکدوزو

خرید خانه در استانبول ،بیلیکدوزو

کد ملک A1208

شروع قیمت از $ 230,000

ترکیه استانبول مالتپه

خرید خانه در استانبول ،مالتپه

کد ملک A1207

شروع قیمت از $ 203,000

ترکیه استانبول مالتپه

خرید خانه در استانبول ،مالتپه

کد ملک A1206

شروع قیمت از $ 150,000

ترکیه استانبول عمرانیه

خرید خانه در استانبول ،عمرانیه

کد ملک A1205

شروع قیمت از $ 517,000

ترکیه استانبول عمرانیه

خرید خانه در استانبول ،عمرانیه

کد ملک A1204

شروع قیمت از $ 460,000

ترکیه استانبول بی اوغلو

خرید خانه در استانبول ،بی اوغلو

کد ملک A1203

شروع قیمت از $ 175,000

ترکیه استانبول گوک ترک

خرید خانه در استانبول ،گوک ترک

کد ملک A1202

شروع قیمت از $ 1,283,000