ترکیه استانبول آتاشهیر

خرید ملک در استانبول ترکیه

کد ملک A1160

شروع قیمت از $ 300,000

ترکیه استانبول کایتهانه

خرید ملک در استانبول ترکیه

کد ملک A1159

شروع قیمت از $ 440,000

ترکیه استانبول ماسلاک

خرید آپارتمان در استانبول ترکیه

کد ملک A1158

شروع قیمت از $ 7,000,000

ترکیه استانبول کادیکوی

خرید آپارتمان در استانبول

کد ملک A1157

شروع قیمت از $ 348,000

ترکیه استانبول کارتال

خرید آپارتمان در پروژه استانبول ترکیه

کد ملک A1156

شروع قیمت از $ 242,000

ترکیه بدروم GÜNDOĞAN

خرید آپارتمان در پروژه بدروم ترکیه

کد ملک A1155

شروع قیمت از $ 700,000

ترکیه بدروم Demirbükü

خرید ویلا در پروژه بدروم ترکیه

کد ملک A1154

شروع قیمت از $ 6,000,000

ترکیه آنتالیا آکسو

خرید رزیدنس در پروژه آنتالیا ترکیه

کد ملک A1153

شروع قیمت از € 130,000

ترکیه آنتالیا

خرید ویلا در پروژه آنتالیا ترکیه

کد ملک A1152

شروع قیمت از $ 790,000

ترکیه آنتالیا آلانیا

خرید ملک رزیدنس در پروژه آنتالیا ترکیه

کد ملک A1151

شروع قیمت از $ 240,000

ترکیه بورسا

خرید ملک رزیدنس در پروژه بورسا ترکیه

کد ملک A1150

شروع قیمت از $ 94,000

ترکیه استانبول كوچوك چكمجه
ترکیه آنتالیا آلانیا

خرید ملک رزیدنس در پروژه آنتالیا ترکیه

کد ملک A1147

شروع قیمت از $ 130,000

ترکیه آنتالیا

خرید ملک رزیدنس در پروژه آنتالیا ترکیه

کد ملک A1148

شروع قیمت از $ 280,000

ترکیه آنتالیا آلانیا

خرید ملک رزیدنس در پروژه آنتالیا ترکیه

کد ملک A1146

شروع قیمت از $ 200,000