ترکیه استانبول چکمه کوی

خرید خانه در استانبول ،چکمه کوی

کد ملک A1194

شروع قیمت از $ 355,000

ترکیه استانبول کایتانه

خرید خانه در استانبول ،کایتانه

کد ملک A1193

شروع قیمت از $ 340,000

ترکیه استانبول لونت

خرید خانه در استانبول ،لونت

کد ملک A1191

شروع قیمت از $ 922,000

ترکیه استانبول اوسکودار
ترکیه استانبول تارابیا

خرید خانه در استانبول ،تارابیا

کد ملک A1189

شروع قیمت از $ 759,000

ترکیه استانبول باهچه اولر

خرید خانه در استانبول ،باهچه اولر

کد ملک A1188

شروع قیمت از $ 740,000

ترکیه استانبول عمرانیه

خرید خانه در استانبول ،عمرانیه

کد ملک A1187

شروع قیمت از $ 373,000

ترکیه استانبول سوادیه

خرید خانه در استانبول ،سوادیه

کد ملک A1186

شروع قیمت از $ 910,000

ترکیه استانبول کوزیاتای

خرید خانه در استانبول ،کوزیاتای

کد ملک A1185

شروع قیمت از $ 445,000

ترکیه استانبول چکمه کوی

خرید خانه در استانبول ،چکمه کوی

کد ملک A1184

شروع قیمت از $ 277,000

ترکیه استانبول کادیکوی

خرید خانه در استانبول ،کادیکوی

کد ملک A1183

شروع قیمت از $ 300,000

ترکیه استانبول اتاکوی

خرید خانه در استانبول ،اتاکوی

کد ملک A1182

شروع قیمت از $ 932,000

ترکیه استانبول بیلیکدوزو

خرید خانه در استانبول ،بیلیکدوزو

کد ملک A1181

شروع قیمت از $ 330,000

ترکیه استانبول بی اوغلو

خرید خانه در استانبول ،بی اوغلو

کد ملک A1180

شروع قیمت از $ 380,000

ترکیه استانبول بی اوغلو

خرید خانه در استانبول ،بی اوغلو

کد ملک A1179

شروع قیمت از $ 200,000